Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
PROGRAM NA E-MAIL

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)

Informace

 

Garant:
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Určena pro:

  • důchodce
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

  • vyplněná přihláška
  • zaplacený studijní poplatek
  • v rámci studia možno absolvovat až 6 kurzů

Téma jednotlivých kurzů vychází z výběru účastníků.
Výuka probíhá formou předem natočené multimediální přednášky.

Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně zhlédnou natočené přednášky. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Přednášky budou probíhat 1x za 14 dní (v rozsahu 1,5 hod.).

V následujících 14 dnech může každý studovat sám podle chuti a podle technických možností.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

  • účast na společných přednáškách
  • minimálně jeden úspěšně vypracovaný test (píše se po každé přednášce)
  • samostatně vypracovaný závěrečný test

Po splnění daných studijních podmínek v rámci semestru účastníci obdrží Pamětní list.

Přihlášky a informace:
Zábřežská kulturní, s.r.o. (Dagmar Ziková), tel: 725 046 589, email: zikova@kulturak.info
e-senior.czu.cz

AKADEMICKÝ ROK 2022 – 2023 (Zimní semestr)

ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.
Vedoucí lektor: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.
Osnova:
1. Seznamte se s Kavkazem
Geografie
Stručné dějiny
Obyvatelstvo a náboženství
2. Seznamte se s Arménií
Geografie
Historie
Provázanost s antickým světem
Křesťanství
3. Putování arménského poutníka ze Lvova po Osmanské říši (1608 - 1618)
4. Pronásledování Arménů a arménská diaspora
5. Arméni a křesťanství

Arménská apoštolská církev
Arménská katolická církev
Asyrská církev
6. Národnostní menšiny v Arménii
Dřívější etnická pestrost
Arménie - národní stát Arménů
Jezídi
Asyrijci
TERMÍNY: 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.2022
ČAS: 9:30 – 11:00 hodin
TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK – 9.9.2022
KURZOVNÉ: 460 Kč
Kurzovné můžete uhradit hotově, nebo zaslat na účet:
Číslo účtu Zábřežské kulturní, s.r.o.: 200492177/0300 Variabilní symbol: 20220 Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení a název kurzu

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY

Vedoucí lektor: Ing. Petr Tylínek
Osnova:

•    Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid (pravěk, Mezopotámie, Egypt) (Ing. Petr Tylínek)
"Kdo nepozná svou historii je často nucen jí opakovat". Z obsahu tohoto citátu jde trochu strach. Věřím, že lidské civilizace nedopustí takový vývoj, kdy by jejich jedinci byli opět nuceni nosit zvířecí kůže, vydávat neartikulované zvířecí skřeky a živit se kořínky! A právě na podobné základně začínaly pravěké dějiny lidské pospolitosti. Než se společně vydáme k počátkům lidstva a jeho odívání, ozřejmíme si některé důležité pojmy, používané v módních, oděvních i kulturních oborech, jako jsou např. móda, vkus, idoly, trendy atd. Pak už budeme sledovat pouť našich předchůdců po světových teritoriích. Navštívíme oblast starověké Mezopotámie, Sumer a Babylon. Zastavíme se v úrodném údolí Nilu, kde nás uvítají obyvatelé starověkého Egypta v čele se svými faraony. Nadlidské monumenty, mohutné paruky, velkolepé šperky, nápadné líčení i tajemná mytologie. Tato kultura a její odívání je stálou inspirací i pro dnešní módní tvůrce!
•    Počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko) (Ing. Petr Tylínek)
Stejně jako bájný Theseus se pohoupáme na bárce směřující po moři na tajuplný ostrov Krétu. Sem směřovaly výpravy dávných obyvatel okolních kontinentů, aby zde zanechaly své stopy. Prohlédneme si labyrint paláce v Knossu, oblečení hrdých ostrovanů atletických postav s komplikovanými účesy, bohyni s hady, šperky a nádherné malby. Zamíříme zpět na řeckou pevninu do okolí Mykén, kde pod akropolí s kyklopským zdivem a lví bránou objevil Heinrich Schlieman hrob krále Agamemnona se zlatou obličejovou maskou. Čekají nás brány Athén a Sparty. Zkoumáním umění, ideálů krásy i řasených oděvů starověkých Řeků si uvědomíme, kde se nachází kolébka evropských civilizací.
•    Všechny cesty vedou k Římu (Oděv Etrusků a Římanů) (Ing. Petr Tylínek)
Ocitneme se v mírné krajině starodávné Itálie, kam přichází dosud plně nepoznaná kultura tajemných Etrusků. Jejich odívání vykazuje orientální vlivy. Špičaté střevíce, ostrá ramena, mohutné pláště a umění zpracovávat kovy. Na základě jejich kultury a umění začnou budoucí pyšní Římané stavět svou světovou velmoc. Přepíší legendu o založení Říma. Na forech, v circích i v palácích potkáme senátory, plebejce, gladiátory, otroky a možná i samotné caesary. Bude nás zajímat jejich oblečení, které přes své jednoduché tvarování, vyžadovalo velice náročné zpracování, údržbu i elegantní zůsob držení těla při nošení.
•    Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury (Ing. Petr Tylínek)
Po rozpadu římské říše nastal čas pro rozmach křesťanské kultury. Zpočátku těžkopádné oděvy múžů i žen postupně nabírají okázalé podoby. Navštívíme dvůr císaře Konstantina, vydáme se po stopách odvážného benátčana Marka Pola, kterého hedvábná stezka zavedla až do starověkého Mongolska a Číny. Vrátíme se do Evropy, po jejímž území se přesouvají kmeny barbarů, Germánů, Slovanů, Visigótů, Keltů atp. Ti všichni zanechávají otisk svých kultur v umění, oblečení a doplňcích, jako zárodku budoucí evropské oděvní kultury. Mnišské řády zakládají první kláštery jako centra vlivu nové románské středověké kultury doby karolínské. Prohlédneme si vzácnou tapiserii v Bayeux s malou módní přehlídkou oblečení tehdejší evropské společnosti.
•    Ve stínu lomeného oblouku (Ing. Petr Tylínek)
Na objevné pouti za dějinami odívání vstupujeme do období vrcholného středověku. Církevní i světské stavby se pyšní lomenými oblouky, barevná vitrážová okna proteplují prostory ohromných katedrál. Oděvy se začínají tvarovat přímo na tělo, což umožní nebývalý rozvoj střihů, materiálů, výzdob, doplňků i neobvyklých tvarů. Procestujeme Evropu vrcholné i pozdní Gotiky. Šatníky hýří barvami, trubadůři opěvují dámy svého srdce a Romeo potkává svou Julii. Překvapí nás nápady doznívajícího dvora Burgundského vévody. Špičaté boty a klobouky odkazují na orientální inspiraci. Z těchto období již máme spoustu uměleckých dobových dokladů, zachovalých oděvů a jejich součástí. To vše budeme společně studovat a možná nás právě tento tzv. barbarský sloh bude inspirovat!
•    Oděv evropské renesance (Ing. Petr Tylínek)
Co může být krásnějšího, než když se v lidech začne probouzet touha po kráse a humanistických ideálech klasického Řecka a Říma. Vydáme se do kolébky rene-sančního umění, do nádherného města Florencie. Rodové paláce jsou plné umění. Na ulicích potkáme mnoho význačných umělců. Michelangela, Leonarda da Vinci, Donatela, Bruneleschiho, Boticeliho a další. Rod Medici přeje kráse. Rozvíjí se manufakturní výroba nádherných tkanin, gobelínů, užitého umění a řemesel. I další italská města bohatnou. Sem přijíždí evropští šlechtici pro inspiraci. Ideály renesanční obrody se šíří do ostatní Evropy. Prohlédneme si oděvní kulturu renesanční Francie Františka I., Lutherova Německa, Anglie Jindřicha VIII. a jeho dcery Alžběty, Čech Rudolfa II. Překvapí nás tuhá upjatá móda dvora španělského Filipa II. Ti všichni se snažili o nádhernou podobu svých královských dvorů. My se však podíváme i na oblečení obyčejného lidu. Renesanční epocha hýří nápady, tvary a barvami. Mnoho návrhářů z ní neustále čerpá inspirace pro své kolekce. Co bude inspirovat nás?
TERMÍNY: 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11.,12.12.2022
ČAS: 9:30 – 11:00 hodin
TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK – 9.9.2022
KURZOVNÉ: 460 Kč

Kurzovné můžete uhradit hotově, nebo zaslat na účet:
Číslo účtu Zábřežské kulturní, s.r.o.: 200492177/0300 Variabilní symbol: 20220 Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení a název kurzu

AKADEMICKÝ ROK 2021 – 2022 (Letní semestr 2021 - 2022)

1. Křesťanská ikonografie a hagiografie

Lektor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.
Osnova
•    Základy křesťanské ikonografie
•    Ikonografie Panny Marie
•    Ikonografie Krista I.
•    Ikonografie Krista II.
•    Ikonografie andělů a Nejsvětější Trojice
•    Ikonografie světců

2. České dějiny a jejich souvislosti II.

Ve druhém semestru kurzu České dějiny v souvislostech Univerzity třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.
Lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Osnova
1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana

AKADEMICKÝ ROK 2021 – 2022 (Zimní semestr 2021 - 2022)

1. Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka
Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.
Lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

1. Život a dílo
2. Práce pro kardinála Scipione Borghese
3. Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu
4. Fontány
5. Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo.
6. Architekt

2. České dějiny a jejich souvislosti I
Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.
Lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Osnova

1.    Češi, národ, stát
2.    Společnost a křesťanství
3.    Velmoži, knížata, králové
4.    Stříbro a moc
5.    Český král a římský panovník
6.    Krize motorem dějin: 14. století a jeho problém

AKADEMICKÝ ROK 2020 - 2021 (Letní semestr 2020 - 2021)

1. Mistři evropského barokního malířství 17. století

V tomto tématickém kurzu se postupně seznámíte s šesti nejvýraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. století, jejich životem a dílem, které se nesmazatelně vrylo do světových dějin umění.
Lektor:  doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

1.    Caravaggio (1571 - 1610)
2.    Annibale Carracci (1560 - 1609)
3.    Peter Paul Rubens (1577 - 1640)
4.    Diego Velázquez (1599 - 1660)
5.    Nicolas Poussin (1594 - 1665)
6.    Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)

2. Umění rané renesance v Itálii

Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.
Lektor:  doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

•    Počátky, principy a objevy rané renesance
•    Filippo Brunelleschi
•    Masaccio
•    Donatello
•    Sandro Botticelli
•    Andrea del Verrocchio

AKADEMICKÝ ROK 2020 - 2021 (Zimní semestr 2020 - 2021)

Rituály evropských královských rodů

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození,  svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Lektoři: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Osnova
•    Zakotvení evropských královských rodů v historii
•    Narození a křty
•    Zásnuby a svatby
•    Rozvody
•    Pohřby
•    Hroby, hrobky a pohřebiště

Život a dílo Michelangela Buonarroti

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.
Lektoři: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

•    Umělcovo mládí, školení a rané dílo
•    Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500
•    Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
•    Malby v Sixtínské kapli
•    Nová sakristie
•    Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

AKADEMICKÝ ROK 2019 - 2020 (Letní semestr 2019 - 2020)

Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby.
Osnova
- Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo
- Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí
- Leonardo da Vinci: portréty
- Leonardo da Vinci: nástěnné malby
- Leonardo da Vinci: sochař, architekt a teoretik
- Leonardo da Vinci: kresby


Včelařský rok

Vedoucí lektor: prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
Osnova

1. Med
2. Časné jaro
3. Jaro
4. Choroby včel
5. Podletí, příprava na zimu a odběr měli
6. Chov a výměna matek, těžba vosku

ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Výukový garant: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.
Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.
Osnova:
- Květná zahrada v Kroměříži (1666 - 1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím
- Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříží (1686 - 1695) - proměny přírody v umění
- Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710 - 1711) - skvostné pomníky barokní slávy svatých
- Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714 - 1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
- Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718 - 1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
- Betlém u Kuksu (1723 - 1731) - les poustevníků a Kristových zjevení


Potraviny a spotřebitel

Výukový garant: Ing. Petra Šánová, Ph.D.
Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinného původu.
Osnova:
- Bezpečnost potraviny
- Kvalita potravin
- Označování potravin
- Potraviny živočišného původu
- Potraviny rostlinného původu
- Nové trendy ve spotřebě potravin

LETNÍ SEMESTR 2018/2019

1) EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY

Výukový garant: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.

Osnova:

První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým způsobem je funkčnost zajišťována - psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře?

Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách - jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?

Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury - snaží se ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných směrů.

Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku. Protože člověk může být definován různým způsobem (a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním základních
(esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.

Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází.


2) GENEALOGIE: HLEDÁME SVÉ PŘEDKY
Výukový garant: Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.


Kurz posluchače seznámi se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

Osnova:

1. Úvod do genealogie a její dějiny
2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
3. O matrikách
4. Využití archivních materiálů ke studiu předků 5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
6. Rodové kroniky a srazy.

ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019

1) ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II.
Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.

Osnova:

1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana

2) LIDSKÉ ZDRAVÍ


Výukový garant: MUDr. Emerich Majer


V šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří a nejzávažnějším chorobám.

Osnova:

Základní pojmy v lékařství
a) Buňka
b) Krev
c) Srdce

Pokračování základních pojmů - soustava cévní, dýchací a zažívací
a) Cévy krevní
b) Orgány dýchací soustavy
c) Zažívací systém

Nervová soustava a její choroby
a) Soustava nervová
b) Bipolární porucha a schizofrenie
c) Poruchy osobnosti

Nemoci stáří - "proti věku není léku"
a) Alzheimerova demence je nejčastější poškození intelektu ve stáří
b) Další dva časté typy demencí
c) Závažné poruchy smyslů ve stáří

Nejzávažnější choroby
a) Krevní tlak a jeho měření
b) Klasifikační rozdělení hypertenze a příčiny vysokého krevního tlaku
c) Klasifikační rozdělení stadií hypertenzní nemoci

Pokračování nejzávažnějších chorob
a) Nedostatečnost srdeční (selhávání srdce)
b) Ateroskleróza
c) Cukrovka čili diabetes mellitus

LETNÍ SEMESTR 2017/2018

1) ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI
Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osnova:

1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

2) ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE

Osnova:

1. Úvod do tradiční čínské medicíny (MUDr. Ludmila Bendová)
V úvodu přednášky se paní doktorka zaměří na historii tradiční čínské medicíny a způsobu, jak se metoda dostala do povědomí Evropy. Čínská medicína se nezaměřuje jen na nemoci a jak je léčit, ale je cílena především na člověka - na jeho rovnováhu. Soustřeďuje se tedy především na prevenci - stravou, cvičení, popřípadě masáže - ale i na filosofické základy - taoismus a Jin a Jang. V závěru přednášky se seznámíme s Československou SinoBiologickou společností.

2. Léčivé rostliny čínské medicíny I. (prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
V přednášce jsou uvedeny především tři významné druhy s tonifikačními účinky. Jde hlavně o ženšen pravý a jeho náhražky eleuterokok ostnitý a pazvonek chloupkatý. Lékořice uralská se považuje za čínský "národní poklad" - léčí mimo jiné hepatitidu, cirhózu, odstraňuje toxiny. Děhel čínský patří též mezi významné rostliny, především pokud jde o léčbu ženských chorob. Základní skupinu doplňuje belamkanda čínská, u nás známa "anginovník", léčící revmatismus, ale je i močopudným prostředkem.

3. Léčivé rostliny čínské medicíny II.(prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
Třetí přednáška uvádí kozinec blanitý posilující mimo jiné imunitu našeho těla. Jinan dvoulaločný patřící mezi tzv. mozkové nutriety, které zlepšují činnost mozku, paměť, omezují projevy stárnutí a prokrvují končetiny. Obdobné účinky má i pupečník asijský. Vynikajícím prostředkem při chorobách jater, žlučníku a zažívání jsou semena druhu jarva Monnierova. Při zánětu plic, bronchitidě a nachlazení se využívají listy houtuynie srdčité. Velmi zajímavá rostlina je rdesno mnohokvěté, jehož kořenové hlízy se využívají k zlepšení duševního i fyzického zdraví, ale také stimulují funkci ledvin, zpevňují svaly a šlachy. Lodyhy pak slouží při nespavosti.

4. Léčivé rostliny čínské medicíny III.(prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
Další přednáška se věnuje keři rakytníku řešetlákovému se širokou škálou účinných látek. Plody kustovnice čínské jsou považovány v Číně za "plody nesmrtelnosti" - posilují imunitu, mají antioxidační a tonifikační účinky. Dužnaté listy šruchy zelné se užívají mimo jiné k léčbě kardiovaskulárních chorob. Dalším druhem je cibule zimní, která léčí chřipku a nachlazení, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a krevní tlak. Schisandra čínská má mimo jiné hepatoprotektivní účinek a léčí kardiovaskulární choroby. U ločidla čertova lejna se užívají kořeny při zažívacích problémech a také u neuróz.

5. Léčivé rostliny čínské medicíny IV. (prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
V této přednášce se seznámíme s rehmanií lepkavou, jejíž kořeny se používají především při rozličných krvácivých stavech. Ze Sibiře pochází šišák bajkalský, jeho žlutavé kořeny mimo jiné snižují vysoký krevní tlak. Prorostlík čínský se užívá hlavně při hepatitidě, cirrhóze i zánětu žlučníku. Nať konopí setého se používá hlavně různých bolestech a křečích, ale také při roztroušené skleróze; semena pak při zánětech trávicího ústrojí. Obilky slzovky obecné léčí mimo jiné dýchací a zažívací potíže. Kořeny šalvěje červenokořenné mají protizánětlivý a antibakteriální účinek, posilují imunitu i krevní oběh.

6. Domácí využití rostlin tradiční čínské medicíny (Ing. Ivan Jablonský)
V poslední přednášce se pak seznámíme s možností přípravy medikamentů z vybraných léčivých čínských rostlin.

ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

CESTOVÁNÍ - CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI
Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

LETNÍ SEMESTR 2016/2017

ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI
Výukový garant: PhDr. Jan Šolc

Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 90. let došla naše společnost ke všeobecné shodě v názoru, že k největším ztrátám došlo během posledních dvou generací v oblasti mravnosti a zejména morálky.

ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017

1) GENEALOGIE. Hledáme své předky.

Kurz posluchače seznámi se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

LETNÍ SEMESTR 2015/2016

1) BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH

Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016

1) KURZ ASTRONOMIE
2) DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY