Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
PROGRAM NA E-MAIL

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)

Informace

 

Garant:
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Určena pro:

  • důchodce
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

  • vyplněná přihláška
  • zaplacený studijní poplatek
  • v rámci studia možno absolvovat až 6 kurzů

Téma jednotlivých kurzů vychází z výběru účastníků.
Výuka probíhá formou předem natočené multimediální přednášky.

Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně zhlédnou natočené přednášky. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Přednášky budou probíhat 1x za 14 dní (v rozsahu 1,5 hod.).

V následujících 14 dnech může každý studovat sám podle chuti a podle technických možností.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

  • účast na společných přednáškách
  • minimálně jeden úspěšně vypracovaný test (píše se po každé přednášce)
  • samostatně vypracovaný závěrečný test

Po splnění daných studijních podmínek v rámci semestru účastníci obdrží Pamětní list.

Přihlášky a informace:
Zábřežská kulturní, s.r.o. (Dagmar Ziková), tel: 725 046 589, email: zikova@kulturak.info
e-senior.czu.cz

AKADEMICKÝ ROK 2022 – 2023 (Letní semestr)

BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ INDIE

Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu, samozřejmě.
Vedoucí lektor: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
Osnova
•    Nejstarší památky - sloupy a stúpy

Úvodní přednáška začne chronologicky u samotného Buddhy a jeho doby před 2500 lety. Důležitým propagátorem jeho myšlenek byl o 200 let později císař Ašóka svými edikty a monumentálními sloupy. Uvidíme, jak se v té době stavěly stúpy, nejstarší typ buddhistické sakrální architektury. Podrobně se seznámíme s unikátní výzdobou Velké stúpy v Sánčí, nejstarší dochované kamenné stavby v celé Indii. Upozorníme na význam sochařského stylu severoindické Mathury a budeme pokračovat k dalším významným stúpám v Bhárhutu a Amaravati, jejichž reliéfní výzdoba je uchovávána v předních indických i zahraničních muzeích. Nezapomeneme ani na počátky dlouhodobého kontaktu mezi indickou a helénistickou kulturou prostřednictvím království, které vznikly rozpadem říše Alexandra Velikého.
•    Cesta k dokonalosti - hledání těla a tváře Buddhy
Indo-řecké buddhistické umění kvetlo na přelomu našeho letopočtu v oblasti Gandhára na severním pomezí mezi dnešním Afghanistánem a Pakistánem. Začleněním do Kušánské říše v 1. století se vliv gandhárského umění ještě více prosazoval v severní Indii, zejména za kušánského krále Kanišky ve 2. století, kdy se začal vzájemně ovlivňovat s dosud svébytným stylem Mathury. Toto zásadní období změnilo podstatně i buddhistické umění – Buddha začal být poprvé zobrazován jako lidská postava. Současně se mění i buddhistická doktrína a mahajánový směr lépe přibližuje Buddhovo učení prostým lidem prostřednictvím bódhisattvů. Po další tři staletí budeme sledovat úsilí sochařů o co nejdokonalejší postižení Buddhova těla, obličeje a symbolických gest. Klasické dokonalosti a harmonie je dosaženo v guptovském umění, reprezentovaném významnými nálezy v Sarnáthu z 5. století.
•    Staré jeskynní svatyně a kláštery
Indická skalní architektura je rozmanitější a při množství více než 1500 skalních staveb početnější než jakákoliv jiná forma skalní architektury po celém světě. Skalní kláštery a svatyně vlastně nejsou architekturou, protože kámen se z masivu odebírá a povrch formuje sochařsky. Ve skutečnosti jde o monolitická sochařská díla. Jejich zdaleka největší koncentrace se nachází na území severní části dnešního státu Maharáštra. Buddhističtí mniši je budovali a obývali po dlouhá staletí, v jejich výzdobě proto najdeme výtvarné prvky nejstarších stúp i mladších období až do guptovské doby. Tématicky výzdoba vychází z théravádového i mahajánového směru buddhismu. Projdeme si podrobně umělecké pokusy a inovace mezi 2. stoletím před a 2. stoletím po přelomu letopočtu v jeskynních komplexech u měst Násik, Džunnar a Bombaj, a především lokality Bhadža, a Kárlé, které patří k nejdůležitějším prototypům indické skalní architektury.
•    Plastika a malba v Adžantě
Nejznámějším a možná i nejcennějším jeskynním komplexem je Adžanta. Tato pokladnice indického buddhistického umění leží samozřejmě opět v severní Maharáštře na Dekkánské plošině. Přednáška prochází podrobně všech 26 jeskyní areálu, který zahrnuje jak svatyně typu čaitja, tak i kláštery (viháry). Starší fáze budování spadá do období mohutného rozvoje monastického života a výtvarné tvorby ve 2.-1. století před naším letopočtem. Po delší tvůrčí odmlce zažila Adžanta nový rozmach v 5. a 6. století za podpory vládnoucí dynastie Vakataků. Z tohoto období se dochovaly velké unikátní soubory nástěnných maleb, které bez nadsázky patří do zlatého fondu světového malířství. Ze stejné doby pochází i okázalá skulpturální výzdoba interiérů jeskyní i jejich průčelí. Adžanta ležela daleko od obchodních cest a velkých měst, v dalších staletích byla opuštěna a zapomenuta, a proto se dochovala v téměř nedotčeném stavu.
•    Od jeskyní k volně stojící architektuře
První část přednášky dává odpověď na otázku, zda se na severu a západu Indie vyskytují skalní výtvory stejné umělecké hodnoty, jako byly popsány v předchozích dvou přednáškách. Poté se výklad vrací do severní Maharáštry k posledním jeskynním areálům doby poguptovské 6. až 8. století. Po uvedení třetího hlavního směru v buddhismu, zvaného vadžrajána, obrátíme pozornost na jih Indie. Na řadě archeologických lokalit v Andhrapradéši je demonstrován bohatý monastický život ve 3. a 4. století, který umělecky navázal na styl Amaravati. Zdejší volně stavěná architektura byla převážně cihlová. Podobně tomu bylo i v Poganží, kde v době guptovské vzniklo několik pozoruhodných buddhistických středisek. Z nich vyniká areál v Nálandě, nejstarší univerzita na světě, která v průběhu dalších staletí významně ovlivnila šíření buddistické vzdělanosti i umění do mnoha zemí Asie.
•    Soumrak buddhismu v Indii a jeho obrození
Závěrečná přednáška kurzu se zaměřuje na buddhistické památky 8. až 12. století, kdy v severní a severovýchodní Indii vládli Pálové, poslední silná dynastie podporující buddhismus. Seznámíme se s méně známými archeologickými lokalitami v Biháru, Bengálsku a Uríse. Druhá část přednášky se podrobněji zabývá vývojem pálského sochařství. Malá odbočka nás zavede do izolovaného Kašmíru a vysokohorského Ladákhu, kde buddhismus trval i v dalších staletích, ovšem byl zásadně ovlivněn představami a ikonografií tibetského buddhismu. Třetí část přednášky se věnuje Bódhgaji, kde Buddha dosáhl osvícení. Na stavebním vývoji tohoto poutního místa světového významu provedeme rekapitulaci 1500 let buddhistického umění v Indii, dlouhého útlumu a obrození v 19. století. Rozsáhlý novodobý poutní areál v Bódhgaji poskytne představu o rozšíření buddhismu do velké části Asie.
TERMÍNY: 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3. a 17.4.2023
ČAS: 9:30 – 11:00 hodin
KURZOVNÉ: 460 Kč

Kurzovné můžete uhradit hotově, nebo zaslat na účet:
Číslo účtu Zábřežské kulturní, s.r.o.: 200492177/0300 Variabilní symbol: 20220 Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení a název kurzu.

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK – 15. 1. 2023

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY II

Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.
Vedoucí lektor: Ing. Petr Tylínek
Osnova
•    Z bitevních polí třicetileté války na dvůr Ludvíka XIV.
•    V rytmu menuetu hravého rokoka
•    Epocha pozdního rokoka Ludvíka XVI. a její revoluční závěr
•    Návrat šlechty a kult bohatého měšťáka doby biedermeieru
•    Druhé rokoko navrací nejen krinolínu
•    Evropa dotančí k přelomu 19. a 20. století
TERMÍNY: 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4. a 24.4.2023
ČAS: 9:30 – 11:00 hodin
KURZOVNÉ: 460 Kč

Kurzovné můžete uhradit hotově, nebo zaslat na účet:
Číslo účtu Zábřežské kulturní, s.r.o.: 200492177/0300 Variabilní symbol: 20220 Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení a název kurzu.

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK – 15. 1. 2023

 

AKADEMICKÝ ROK 2022 – 2023 (Zimní semestr)

ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.
Vedoucí lektor: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.
Osnova:

1. Seznamte se s Kavkazem
Geografie
Stručné dějiny
Obyvatelstvo a náboženství
2. Seznamte se s Arménií
Geografie
Historie
Provázanost s antickým světem
Křesťanství

 

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY

Vedoucí lektor: Ing. Petr Tylínek
Osnova:

•    Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid (pravěk, Mezopotámie, Egypt) (Ing. Petr Tylínek)
•    Počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko) (Ing. Petr Tylínek)
•    Všechny cesty vedou k Římu (Oděv Etrusků a Římanů) (Ing. Petr Tylínek)
•    Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury (Ing. Petr Tylínek)
•    Ve stínu lomeného oblouku (Ing. Petr Tylínek)
•    Oděv evropské renesance (Ing. Petr Tylínek)

AKADEMICKÝ ROK 2021 – 2022 (Letní semestr 2021 - 2022)

1. Křesťanská ikonografie a hagiografie

Lektor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.
Osnova
•    Základy křesťanské ikonografie
•    Ikonografie Panny Marie
•    Ikonografie Krista I.
•    Ikonografie Krista II.
•    Ikonografie andělů a Nejsvětější Trojice
•    Ikonografie světců

2. České dějiny a jejich souvislosti II.

Ve druhém semestru kurzu České dějiny v souvislostech Univerzity třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.
Lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Osnova
1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana

AKADEMICKÝ ROK 2021 – 2022 (Zimní semestr 2021 - 2022)

1. Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka
Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.
Lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

1. Život a dílo
2. Práce pro kardinála Scipione Borghese
3. Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu
4. Fontány
5. Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo.
6. Architekt

2. České dějiny a jejich souvislosti I
Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.
Lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Osnova

1.    Češi, národ, stát
2.    Společnost a křesťanství
3.    Velmoži, knížata, králové
4.    Stříbro a moc
5.    Český král a římský panovník
6.    Krize motorem dějin: 14. století a jeho problém

AKADEMICKÝ ROK 2020 - 2021 (Letní semestr 2020 - 2021)

1. Mistři evropského barokního malířství 17. století

V tomto tématickém kurzu se postupně seznámíte s šesti nejvýraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. století, jejich životem a dílem, které se nesmazatelně vrylo do světových dějin umění.
Lektor:  doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

1.    Caravaggio (1571 - 1610)
2.    Annibale Carracci (1560 - 1609)
3.    Peter Paul Rubens (1577 - 1640)
4.    Diego Velázquez (1599 - 1660)
5.    Nicolas Poussin (1594 - 1665)
6.    Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)

2. Umění rané renesance v Itálii

Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.
Lektor:  doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

•    Počátky, principy a objevy rané renesance
•    Filippo Brunelleschi
•    Masaccio
•    Donatello
•    Sandro Botticelli
•    Andrea del Verrocchio

AKADEMICKÝ ROK 2020 - 2021 (Zimní semestr 2020 - 2021)

Rituály evropských královských rodů

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození,  svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Lektoři: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Osnova
•    Zakotvení evropských královských rodů v historii
•    Narození a křty
•    Zásnuby a svatby
•    Rozvody
•    Pohřby
•    Hroby, hrobky a pohřebiště

Život a dílo Michelangela Buonarroti

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.
Lektoři: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

•    Umělcovo mládí, školení a rané dílo
•    Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500
•    Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
•    Malby v Sixtínské kapli
•    Nová sakristie
•    Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

AKADEMICKÝ ROK 2019 - 2020 (Letní semestr 2019 - 2020)

Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby.
Osnova
- Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo
- Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí
- Leonardo da Vinci: portréty
- Leonardo da Vinci: nástěnné malby
- Leonardo da Vinci: sochař, architekt a teoretik
- Leonardo da Vinci: kresby


Včelařský rok

Vedoucí lektor: prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
Osnova

1. Med
2. Časné jaro
3. Jaro
4. Choroby včel
5. Podletí, příprava na zimu a odběr měli
6. Chov a výměna matek, těžba vosku

ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Výukový garant: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.
Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.
Osnova:
- Květná zahrada v Kroměříži (1666 - 1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím
- Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříží (1686 - 1695) - proměny přírody v umění
- Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710 - 1711) - skvostné pomníky barokní slávy svatých
- Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714 - 1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
- Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718 - 1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
- Betlém u Kuksu (1723 - 1731) - les poustevníků a Kristových zjevení


Potraviny a spotřebitel

Výukový garant: Ing. Petra Šánová, Ph.D.
Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinného původu.
Osnova:
- Bezpečnost potraviny
- Kvalita potravin
- Označování potravin
- Potraviny živočišného původu
- Potraviny rostlinného původu
- Nové trendy ve spotřebě potravin

LETNÍ SEMESTR 2018/2019

1) EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY

Výukový garant: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.

Osnova:

První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým způsobem je funkčnost zajišťována - psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře?

Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách - jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?

Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury - snaží se ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných směrů.

Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku. Protože člověk může být definován různým způsobem (a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním základních
(esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.

Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází.


2) GENEALOGIE: HLEDÁME SVÉ PŘEDKY
Výukový garant: Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.


Kurz posluchače seznámi se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

Osnova:

1. Úvod do genealogie a její dějiny
2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
3. O matrikách
4. Využití archivních materiálů ke studiu předků 5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
6. Rodové kroniky a srazy.

ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019

1) ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II.
Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.

Osnova:

1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana

2) LIDSKÉ ZDRAVÍ


Výukový garant: MUDr. Emerich Majer


V šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří a nejzávažnějším chorobám.

Osnova:

Základní pojmy v lékařství
a) Buňka
b) Krev
c) Srdce

Pokračování základních pojmů - soustava cévní, dýchací a zažívací
a) Cévy krevní
b) Orgány dýchací soustavy
c) Zažívací systém

Nervová soustava a její choroby
a) Soustava nervová
b) Bipolární porucha a schizofrenie
c) Poruchy osobnosti

Nemoci stáří - "proti věku není léku"
a) Alzheimerova demence je nejčastější poškození intelektu ve stáří
b) Další dva časté typy demencí
c) Závažné poruchy smyslů ve stáří

Nejzávažnější choroby
a) Krevní tlak a jeho měření
b) Klasifikační rozdělení hypertenze a příčiny vysokého krevního tlaku
c) Klasifikační rozdělení stadií hypertenzní nemoci

Pokračování nejzávažnějších chorob
a) Nedostatečnost srdeční (selhávání srdce)
b) Ateroskleróza
c) Cukrovka čili diabetes mellitus

LETNÍ SEMESTR 2017/2018

1) ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI
Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osnova:

1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

2) ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE

Osnova:

1. Úvod do tradiční čínské medicíny (MUDr. Ludmila Bendová)
V úvodu přednášky se paní doktorka zaměří na historii tradiční čínské medicíny a způsobu, jak se metoda dostala do povědomí Evropy. Čínská medicína se nezaměřuje jen na nemoci a jak je léčit, ale je cílena především na člověka - na jeho rovnováhu. Soustřeďuje se tedy především na prevenci - stravou, cvičení, popřípadě masáže - ale i na filosofické základy - taoismus a Jin a Jang. V závěru přednášky se seznámíme s Československou SinoBiologickou společností.

2. Léčivé rostliny čínské medicíny I. (prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
V přednášce jsou uvedeny především tři významné druhy s tonifikačními účinky. Jde hlavně o ženšen pravý a jeho náhražky eleuterokok ostnitý a pazvonek chloupkatý. Lékořice uralská se považuje za čínský "národní poklad" - léčí mimo jiné hepatitidu, cirhózu, odstraňuje toxiny. Děhel čínský patří též mezi významné rostliny, především pokud jde o léčbu ženských chorob. Základní skupinu doplňuje belamkanda čínská, u nás známa "anginovník", léčící revmatismus, ale je i močopudným prostředkem.

3. Léčivé rostliny čínské medicíny II.(prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
Třetí přednáška uvádí kozinec blanitý posilující mimo jiné imunitu našeho těla. Jinan dvoulaločný patřící mezi tzv. mozkové nutriety, které zlepšují činnost mozku, paměť, omezují projevy stárnutí a prokrvují končetiny. Obdobné účinky má i pupečník asijský. Vynikajícím prostředkem při chorobách jater, žlučníku a zažívání jsou semena druhu jarva Monnierova. Při zánětu plic, bronchitidě a nachlazení se využívají listy houtuynie srdčité. Velmi zajímavá rostlina je rdesno mnohokvěté, jehož kořenové hlízy se využívají k zlepšení duševního i fyzického zdraví, ale také stimulují funkci ledvin, zpevňují svaly a šlachy. Lodyhy pak slouží při nespavosti.

4. Léčivé rostliny čínské medicíny III.(prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
Další přednáška se věnuje keři rakytníku řešetlákovému se širokou škálou účinných látek. Plody kustovnice čínské jsou považovány v Číně za "plody nesmrtelnosti" - posilují imunitu, mají antioxidační a tonifikační účinky. Dužnaté listy šruchy zelné se užívají mimo jiné k léčbě kardiovaskulárních chorob. Dalším druhem je cibule zimní, která léčí chřipku a nachlazení, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a krevní tlak. Schisandra čínská má mimo jiné hepatoprotektivní účinek a léčí kardiovaskulární choroby. U ločidla čertova lejna se užívají kořeny při zažívacích problémech a také u neuróz.

5. Léčivé rostliny čínské medicíny IV. (prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
V této přednášce se seznámíme s rehmanií lepkavou, jejíž kořeny se používají především při rozličných krvácivých stavech. Ze Sibiře pochází šišák bajkalský, jeho žlutavé kořeny mimo jiné snižují vysoký krevní tlak. Prorostlík čínský se užívá hlavně při hepatitidě, cirrhóze i zánětu žlučníku. Nať konopí setého se používá hlavně různých bolestech a křečích, ale také při roztroušené skleróze; semena pak při zánětech trávicího ústrojí. Obilky slzovky obecné léčí mimo jiné dýchací a zažívací potíže. Kořeny šalvěje červenokořenné mají protizánětlivý a antibakteriální účinek, posilují imunitu i krevní oběh.

6. Domácí využití rostlin tradiční čínské medicíny (Ing. Ivan Jablonský)
V poslední přednášce se pak seznámíme s možností přípravy medikamentů z vybraných léčivých čínských rostlin.

ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

CESTOVÁNÍ - CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI
Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

LETNÍ SEMESTR 2016/2017

ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI
Výukový garant: PhDr. Jan Šolc

Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 90. let došla naše společnost ke všeobecné shodě v názoru, že k největším ztrátám došlo během posledních dvou generací v oblasti mravnosti a zejména morálky.

ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017

1) GENEALOGIE. Hledáme své předky.

Kurz posluchače seznámi se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

LETNÍ SEMESTR 2015/2016

1) BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH

Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016

1) KURZ ASTRONOMIE
2) DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY