Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
PROGRAM NA E-MAIL

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)

Informace

 

Garant:
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Určena pro:

  • důchodce
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

  • vyplněná přihláška
  • zaplacený studijní poplatek
  • v rámci studia možno absolvovat až 6 kurzů

Téma jednotlivých kurzů vychází z výběru účastníků.
Výuka probíhá formou předem natočené multimediální přednášky.

Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně zhlédnou natočené přednášky. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Přednášky budou probíhat 1x za 14 dní (v rozsahu 1,5 hod.).

V následujících 14 dnech může každý studovat sám podle chuti a podle technických možností.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

  • účast na společných přednáškách
  • minimálně jeden úspěšně vypracovaný test (píše se po každé přednášce)
  • samostatně vypracovaný závěrečný test

Po splnění daných studijních podmínek v rámci semestru účastníci obdrží Pamětní list.

 

AKADEMICKÝ ROK 2023 – 2024 (LETNÍ SEMESTR)

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V BAROKNÍCH ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Vedoucí lektor: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.


Osnova
•    Sex v době temna
•    Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery)
•    Kriminalita a každodennost
•    Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě
•    Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?
•    Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)


TERMÍNY: 29. 1., 12. 2., 26. 2., 11. 3., 25. 3. a 15. 4. 2024

ČAS: 9:30 – 11:00 hodin

KURZOVNÉ: 460 Kč
Kurzovné můžete uhradit hotově, nebo zaslat na účet:
Číslo účtu Zábřežské kulturní, s.r.o.: 200492177/0300 Variabilní symbol: 20230 Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení a název kurzu.


TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK – 19. 1. 2024

AKADEMICKÝ ROK 2023 – 2024 (Zimní semestr)

HABSBURKOVÉ BEZ TRŮNU

Vedoucí lektor: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Osnova
•    Habsburský rod v "dlouhém 19. století"
•     Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
•     Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)
•    Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
•    Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
•    Utajení Habsburkové

 

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY III.

Vedoucí lektor: Ing. Petr Tylínek
V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostáváme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící secese navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové války. Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období naší 1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem. Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.

Osnova
•    Blíží se 1. světová krize
I v nesnadné době blížícího se nebezpečí 1. světové války se módní tvůrci snaží nejen navázat na končící Secesi, ale také připravují půdu pro nové umělecké směry. Pořádají se světové výstavy, kde si vyměňují informace a zakládají krejčovská sdružení.
•    Zlatá 20. léta a krizí ovlivněná léta 30.
Léta 20. a 30. jsou již plně ve znamení modernizace životního stylu, očištění od zbytečné zdobnosti. I móda využívá nové myšlenky a principy v duchu kubismu, Art Deca či futurismu. Tvůrci jako Gabriela Chanelová,či Elsa Schiaparelliová představují nové  moderní a hravé směry již fukčního a praktického odívání.
•    Módní salony a osobnosti
Nezanedbatelným dílem k šíření evropské módy přispívaly i naše módní salóny. Představíme si několik z nich. Prohlédneme si modely domu Podolská, Rosenbaum, Mimi a dalších. Škoda, že se nepodařilo je uchovat pro dnešní dny.
•    40. a 50. léta jako doba válečná a mírová
Léta poválečná jsou spojená s nedostatkem materiálů. Přichází Christian Dior, aby obnovil krásu ženského těla formovaného korzetem. Vrací se ženská elegance, vládnou siluety podle písmen abecedy.
•    Energií nabitá 60. a 70. léta
Uvolněná léta 60. reagují nejen na Válku ve Vietnamu, vzniká hnutí Hippies, rozvoj ručních technik, inspirace Orientem, ale také na vzlet 1. kosmonauta J. Gagarina. Kosmický program přináší nové netradiční materiály a siluety.
•    80. a 90. léta spojená s obavami z nového tisíciletí

AKADEMICKÝ ROK 2022 – 2023 (Letní semestr)

BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ INDIE

Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu, samozřejmě.
Vedoucí lektor: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
Osnova

•    Nejstarší památky - sloupy a stúpy
•    Cesta k dokonalosti - hledání těla a tváře Buddhy
•    Staré jeskynní svatyně a kláštery
•    Plastika a malba v Adžantě
•    Od jeskyní k volně stojící architektuře
•    Soumrak buddhismu v Indii a jeho obrození

 

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY II

Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.
Vedoucí lektor: Ing. Petr Tylínek
Osnova
•    Z bitevních polí třicetileté války na dvůr Ludvíka XIV.
•    V rytmu menuetu hravého rokoka
•    Epocha pozdního rokoka Ludvíka XVI. a její revoluční závěr
•    Návrat šlechty a kult bohatého měšťáka doby biedermeieru
•    Druhé rokoko navrací nejen krinolínu
•    Evropa dotančí k přelomu 19. a 20. století

AKADEMICKÝ ROK 2022 – 2023 (Zimní semestr)

ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.
Vedoucí lektor: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.
Osnova:

1. Seznamte se s Kavkazem
Geografie
Stručné dějiny
Obyvatelstvo a náboženství
2. Seznamte se s Arménií
Geografie
Historie
Provázanost s antickým světem
Křesťanství

 

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY

Vedoucí lektor: Ing. Petr Tylínek
Osnova:

•    Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid (pravěk, Mezopotámie, Egypt) (Ing. Petr Tylínek)
•    Počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko) (Ing. Petr Tylínek)
•    Všechny cesty vedou k Římu (Oděv Etrusků a Římanů) (Ing. Petr Tylínek)
•    Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury (Ing. Petr Tylínek)
•    Ve stínu lomeného oblouku (Ing. Petr Tylínek)
•    Oděv evropské renesance (Ing. Petr Tylínek)

AKADEMICKÝ ROK 2021 – 2022 (Letní semestr 2021 - 2022)

1. Křesťanská ikonografie a hagiografie

Lektor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.
Osnova
•    Základy křesťanské ikonografie
•    Ikonografie Panny Marie
•    Ikonografie Krista I.
•    Ikonografie Krista II.
•    Ikonografie andělů a Nejsvětější Trojice
•    Ikonografie světců

2. České dějiny a jejich souvislosti II.

Ve druhém semestru kurzu České dějiny v souvislostech Univerzity třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.
Lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Osnova
1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana

AKADEMICKÝ ROK 2021 – 2022 (Zimní semestr 2021 - 2022)

1. Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka
Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.
Lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

1. Život a dílo
2. Práce pro kardinála Scipione Borghese
3. Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu
4. Fontány
5. Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo.
6. Architekt

2. České dějiny a jejich souvislosti I
Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.
Lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Osnova

1.    Češi, národ, stát
2.    Společnost a křesťanství
3.    Velmoži, knížata, králové
4.    Stříbro a moc
5.    Český král a římský panovník
6.    Krize motorem dějin: 14. století a jeho problém

AKADEMICKÝ ROK 2020 - 2021 (Letní semestr 2020 - 2021)

1. Mistři evropského barokního malířství 17. století

V tomto tématickém kurzu se postupně seznámíte s šesti nejvýraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. století, jejich životem a dílem, které se nesmazatelně vrylo do světových dějin umění.
Lektor:  doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

1.    Caravaggio (1571 - 1610)
2.    Annibale Carracci (1560 - 1609)
3.    Peter Paul Rubens (1577 - 1640)
4.    Diego Velázquez (1599 - 1660)
5.    Nicolas Poussin (1594 - 1665)
6.    Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)

2. Umění rané renesance v Itálii

Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.
Lektor:  doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

•    Počátky, principy a objevy rané renesance
•    Filippo Brunelleschi
•    Masaccio
•    Donatello
•    Sandro Botticelli
•    Andrea del Verrocchio

AKADEMICKÝ ROK 2020 - 2021 (Zimní semestr 2020 - 2021)

Rituály evropských královských rodů

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození,  svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Lektoři: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Osnova
•    Zakotvení evropských královských rodů v historii
•    Narození a křty
•    Zásnuby a svatby
•    Rozvody
•    Pohřby
•    Hroby, hrobky a pohřebiště

Život a dílo Michelangela Buonarroti

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.
Lektoři: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova

•    Umělcovo mládí, školení a rané dílo
•    Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500
•    Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
•    Malby v Sixtínské kapli
•    Nová sakristie
•    Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

AKADEMICKÝ ROK 2019 - 2020 (Letní semestr 2019 - 2020)

Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby.
Osnova
- Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo
- Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí
- Leonardo da Vinci: portréty
- Leonardo da Vinci: nástěnné malby
- Leonardo da Vinci: sochař, architekt a teoretik
- Leonardo da Vinci: kresby


Včelařský rok

Vedoucí lektor: prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
Osnova

1. Med
2. Časné jaro
3. Jaro
4. Choroby včel
5. Podletí, příprava na zimu a odběr měli
6. Chov a výměna matek, těžba vosku

ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Výukový garant: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.
Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.
Osnova:
- Květná zahrada v Kroměříži (1666 - 1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím
- Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříží (1686 - 1695) - proměny přírody v umění
- Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710 - 1711) - skvostné pomníky barokní slávy svatých
- Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714 - 1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
- Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718 - 1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
- Betlém u Kuksu (1723 - 1731) - les poustevníků a Kristových zjevení


Potraviny a spotřebitel

Výukový garant: Ing. Petra Šánová, Ph.D.
Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinného původu.
Osnova:
- Bezpečnost potraviny
- Kvalita potravin
- Označování potravin
- Potraviny živočišného původu
- Potraviny rostlinného původu
- Nové trendy ve spotřebě potravin

LETNÍ SEMESTR 2018/2019

1) EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY

Výukový garant: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.

Osnova:

První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým způsobem je funkčnost zajišťována - psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře?

Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách - jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?

Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury - snaží se ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných směrů.

Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku. Protože člověk může být definován různým způsobem (a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním základních
(esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.

Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází.


2) GENEALOGIE: HLEDÁME SVÉ PŘEDKY
Výukový garant: Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.


Kurz posluchače seznámi se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

Osnova:

1. Úvod do genealogie a její dějiny
2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
3. O matrikách
4. Využití archivních materiálů ke studiu předků 5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
6. Rodové kroniky a srazy.

ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019

1) ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II.
Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.

Osnova:

1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana

2) LIDSKÉ ZDRAVÍ


Výukový garant: MUDr. Emerich Majer


V šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří a nejzávažnějším chorobám.

Osnova:

Základní pojmy v lékařství
a) Buňka
b) Krev
c) Srdce

Pokračování základních pojmů - soustava cévní, dýchací a zažívací
a) Cévy krevní
b) Orgány dýchací soustavy
c) Zažívací systém

Nervová soustava a její choroby
a) Soustava nervová
b) Bipolární porucha a schizofrenie
c) Poruchy osobnosti

Nemoci stáří - "proti věku není léku"
a) Alzheimerova demence je nejčastější poškození intelektu ve stáří
b) Další dva časté typy demencí
c) Závažné poruchy smyslů ve stáří

Nejzávažnější choroby
a) Krevní tlak a jeho měření
b) Klasifikační rozdělení hypertenze a příčiny vysokého krevního tlaku
c) Klasifikační rozdělení stadií hypertenzní nemoci

Pokračování nejzávažnějších chorob
a) Nedostatečnost srdeční (selhávání srdce)
b) Ateroskleróza
c) Cukrovka čili diabetes mellitus

LETNÍ SEMESTR 2017/2018

1) ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI
Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osnova:

1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

2) ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE

Osnova:

1. Úvod do tradiční čínské medicíny (MUDr. Ludmila Bendová)
V úvodu přednášky se paní doktorka zaměří na historii tradiční čínské medicíny a způsobu, jak se metoda dostala do povědomí Evropy. Čínská medicína se nezaměřuje jen na nemoci a jak je léčit, ale je cílena především na člověka - na jeho rovnováhu. Soustřeďuje se tedy především na prevenci - stravou, cvičení, popřípadě masáže - ale i na filosofické základy - taoismus a Jin a Jang. V závěru přednášky se seznámíme s Československou SinoBiologickou společností.

2. Léčivé rostliny čínské medicíny I. (prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
V přednášce jsou uvedeny především tři významné druhy s tonifikačními účinky. Jde hlavně o ženšen pravý a jeho náhražky eleuterokok ostnitý a pazvonek chloupkatý. Lékořice uralská se považuje za čínský "národní poklad" - léčí mimo jiné hepatitidu, cirhózu, odstraňuje toxiny. Děhel čínský patří též mezi významné rostliny, především pokud jde o léčbu ženských chorob. Základní skupinu doplňuje belamkanda čínská, u nás známa "anginovník", léčící revmatismus, ale je i močopudným prostředkem.

3. Léčivé rostliny čínské medicíny II.(prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
Třetí přednáška uvádí kozinec blanitý posilující mimo jiné imunitu našeho těla. Jinan dvoulaločný patřící mezi tzv. mozkové nutriety, které zlepšují činnost mozku, paměť, omezují projevy stárnutí a prokrvují končetiny. Obdobné účinky má i pupečník asijský. Vynikajícím prostředkem při chorobách jater, žlučníku a zažívání jsou semena druhu jarva Monnierova. Při zánětu plic, bronchitidě a nachlazení se využívají listy houtuynie srdčité. Velmi zajímavá rostlina je rdesno mnohokvěté, jehož kořenové hlízy se využívají k zlepšení duševního i fyzického zdraví, ale také stimulují funkci ledvin, zpevňují svaly a šlachy. Lodyhy pak slouží při nespavosti.

4. Léčivé rostliny čínské medicíny III.(prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
Další přednáška se věnuje keři rakytníku řešetlákovému se širokou škálou účinných látek. Plody kustovnice čínské jsou považovány v Číně za "plody nesmrtelnosti" - posilují imunitu, mají antioxidační a tonifikační účinky. Dužnaté listy šruchy zelné se užívají mimo jiné k léčbě kardiovaskulárních chorob. Dalším druhem je cibule zimní, která léčí chřipku a nachlazení, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a krevní tlak. Schisandra čínská má mimo jiné hepatoprotektivní účinek a léčí kardiovaskulární choroby. U ločidla čertova lejna se užívají kořeny při zažívacích problémech a také u neuróz.

5. Léčivé rostliny čínské medicíny IV. (prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.)
V této přednášce se seznámíme s rehmanií lepkavou, jejíž kořeny se používají především při rozličných krvácivých stavech. Ze Sibiře pochází šišák bajkalský, jeho žlutavé kořeny mimo jiné snižují vysoký krevní tlak. Prorostlík čínský se užívá hlavně při hepatitidě, cirrhóze i zánětu žlučníku. Nať konopí setého se používá hlavně různých bolestech a křečích, ale také při roztroušené skleróze; semena pak při zánětech trávicího ústrojí. Obilky slzovky obecné léčí mimo jiné dýchací a zažívací potíže. Kořeny šalvěje červenokořenné mají protizánětlivý a antibakteriální účinek, posilují imunitu i krevní oběh.

6. Domácí využití rostlin tradiční čínské medicíny (Ing. Ivan Jablonský)
V poslední přednášce se pak seznámíme s možností přípravy medikamentů z vybraných léčivých čínských rostlin.

ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

CESTOVÁNÍ - CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI
Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

LETNÍ SEMESTR 2016/2017

ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI
Výukový garant: PhDr. Jan Šolc

Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 90. let došla naše společnost ke všeobecné shodě v názoru, že k největším ztrátám došlo během posledních dvou generací v oblasti mravnosti a zejména morálky.

ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017

1) GENEALOGIE. Hledáme své předky.

Kurz posluchače seznámi se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

LETNÍ SEMESTR 2015/2016

1) BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH

Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016

1) KURZ ASTRONOMIE
2) DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY