Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
PROGRAM NA E-MAIL

Všeobecně závazné podmínky rezervace a prodeje vstupenek
platné pro akce pořádané Zábřežskou kulturní, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
1.
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi obchodní firmou Zábřežská kulturní, s.r.o., Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh, IČO: 277 62 661, DIČ: CZ 277 62 661 (dále jen Prodávající nebo Provozovatel) a zákazníkem – kupujícím (dále jen Zákazník).
2.
Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká koupí vstupenky na akci pořádanou Prodávajícím.
3.
Vstupenku může Zákazník zakoupit na prodejním místě Prodávajícího, kdy při platbě na pokladně Prodávajícího obdrží vstupenku, nebo přes internet nákupem elektronické vstupenky na stránkách Prodávajícího: www.kulturak.info a www.kinoretro.cz.
4.
Zákazník, který zakoupí vstupenku na prodejním místě Prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje souhlas s těmito VOP, které jsou pro obě smluvní strany závazné.
5.
Zákazník, který zakoupí vstupenku na prodejním místě Prodávajícího nebo přes internet, dává bez jakýchkoliv nároků Prodávajícímu i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní pro marketingové a PR účely Prodávajícího.
6.
Zákazník, který zakoupí vstupenku přes internet, dává Prodávajícímu souhlas se zasíláním newsletteru.
7.
Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem je rozhodující verze VOP platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.
8.
Provozovatel nemusí být vždy pořadatelem akce, na kterou jsou vstupenky prodávány nebo která se koná v jeho prostorách. V tomto případě zajišťuje prodej vstupenek na akci jménem a na účet pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s tímto pořadatelem. Nákupem vstupenky na takovou akci vzniká právní vztah mezi Zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a pořadatelem této akce. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce.

II. Obchodní podmínky
1.
Změny programu, účinkujících a termínů jsou vyhrazeny.
2.
Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
3.
V případě, že dojde ke zrušení akce, na kterou si Zákazník zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena vstupenky za těchto podmínek:
•    V případě vstupenky zakoupené v prodejním místě Prodávajícího bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil. Vstupenky lze vracet pouze do termínu, který bude zveřejněn na webových stránkách Prodávajícího (www.kulturak.info a www.kinoretro.cz), přičemž lhůta pro vrácení vstupenky bude činit (kromě odůvodněných případů) vždy nejméně 15 dnů po termínu zrušené akce.
•    V případě elektronické vstupenky budou peníze vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet, ze kterého byla vstupenka uhrazena.
•    V případě vstupenky zakoupené na fakturu bude vystaven Opravný daňový doklad a cena vrácena na účet Zákazníka.
4.
Při změně termínu akce zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti i pro náhradní termín.
5.
Rezervace míst na divadelní představení, koncerty a další podobné akce (konané i v kině Retro) trvá 7 dní (včetně soboty a neděle). Poté se rezervace automaticky uvolňuje k dalšímu prodeji. 7 a méně dní před začátkem akce není možné místa rezervovat. Rezervace míst na pořady pořádané v kině Retro od ledna 2024 a na filmová představení v kině Retro není možná.
6.
Vstupenky na fakturu lze vystavit pouze na základě písemné objednávky, která je závazná. Po vystavení faktury nebo dobírky nelze provádět storno.
7.
V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazena novou a Zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
8.
Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. Bez kontrolního kuponu nebo platného čárového kódu je vstupenka neplatná. Padělání vstupenky je trestné.

III. Ochrana osobních údajů
1.  
Rezervací vstupenky přes internet nebo nákupem elektronické vstupenky dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušené akci.
2.
Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenky, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

IV. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
1.
Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.
2.
Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.
3.
Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

V. Závěrečná ustanovení
1.
Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
2.
Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP, a to bez předchozího upozornění.
3.
Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 27. 11. 2023.